Δοκιμή πριν την επένδυση (Test before invest)

  • Πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και περιπτώσεις χρήσης (use cases).
  • Δοκιμή συγκεκριμένων σεναρίων και εξοπλισμού.

Δοκιμή συγκεκριμένων σεναρίων και εξοπλισμού

  • Διάγνωση της τεχνολογικής ωριμότητας (Digital Maturity) επιχειρήσεων και φορέων στην εκπαίδευση, μέσω του προσδιορισμού της υφιστάμενης κατάστασής τους ως προς το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Η διάγνωση γίνεται από ένα εξειδικευμένο σύμβουλο καινοτομίας του EduTech DIH με τη χρήση εργαλείων που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Στη συνέχεια και με βάση το αποτέλεσμα της διάγνωσης, διατυπώνεται εξατομικευμένη πρόταση βελτίωσης της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης.

  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας στην εκπαίδευση/ κατάρτιση, εξατομικευμένη στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

  • Συνολική υποστήριξη σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση/ κατάρτιση.

Δικτύωση

  • Πρόσβαση σε εταιρείες που παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες ή/και εξοπλισμό στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας στην εκπαίδευση/ κατάρτιση, εξατομικευμένη στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Πρόσβαση σε εκθέσεις, διαγωνισμούς (hackathons κ.λπ.), συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, στο πεδίο της καινοτομίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.