Πακέτα εκπαίδευσης/ κατάρτισης (pre-packaged)

  • Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε καινοτόμες θεματικές, στοχευμένων σε εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
  • Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων αναβάθμισης (upskilling) ή/και επανεκπαίδευσης (re-skilling) σε ευρεία γκάμα πεδίων.
  • Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων υποστηριζόμενων με αναδυόμενες τεχνολογίες (supported with emerging technologies).
  • Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων στην εφαρμογή και αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών (applying emerging technologies).

Κατ’ απαίτηση εκπαίδευση/ κατάρτιση (on-demand)

  • Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης σύγχρονου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. διαδραστικά βίντεο, εικονικοί κόσμοι, εφαρμογές για κινητές συσκευές, μαθησιακά αντικείμενα επαυξημένης πραγματικότητας) ή/και αναβάθμισης υφιστάμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου με αναδυόμενες τεχνολογίες.
  • Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε επιχειρήσεις (corporate training), εξατομικευμένες στις ανάγκες τους.
  • Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένες θεματικές ή/και εξοπλισμό, κατόπιν αιτήματος από εταιρεία/ οργανισμό.
  • Συμβουλευτική σε θέματα επιμόρφωσης/ κατάρτισης στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού μιας εταιρείας/ ενός οργανισμού.

Επιμόρφωση/ Κατάρτιση τρίτων

  • Διαμοιρασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας επιμόρφωσης του EduTech DIH, αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας.
  • Συνεργασία και συμβουλευτική σε τρίτους (π.χ. κέντρα επιμόρφωσης, εκπαιδευτήρια, σχολικές μονάδες), που επιθυμούν να διαθέσουν επιμορφωτικά/ εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας.