Οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs - DIHs) είναι υπηρεσίες «μίας στάσης» (one stop shop) που βοηθούν επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές όσον αφορά τις επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές με στόχο την ενίσχυση ικανοτήτων (Competence Center - CC) και παρέχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη γνώση, τεχνογνωσία και τεχνολογία, για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους με πιλοτικά έργα και ψηφιακές καινοτομίες, μέσω δοκιμών και πειραμάτων. Τα DIHs παρέχουν, επίσης, επιχειρηματική και χρηματοδοτική υποστήριξη για την εφαρμογή αυτών των καινοτομιών, εάν χρειαστεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (value chain).

Προκύπτουν από τη συνεργασία πολλών εταίρων και μπορούν να έχουν ισχυρούς δεσμούς με παρόχους υπηρεσιών εκτός της περιοχής τους, οι οποίοι υποστηρίζουν ενεργά εταιρείες.

Το EduΤech DIH, υπό τον συντονισμό των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξειδικεύεται στην καινοτομία στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα, στις νέες τεχνολογίες, συνοδευόμενες από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και την ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όραμα

Η δημιουργία του πρώτου Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, με θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική τεχνολογία και την καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη ΝΑ Ευρώπη.


Σκοπός

Σκοπός του EduΤech DIH είναι, αφενός η παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της ψηφιακής εκπαίδευσης και αφετέρου, ο συντονισμός ή/και η διάθεση των απαραίτητων πόρων, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες, καινοτόμες, συμβουλευτικές και πρακτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς.